Świnna: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej.
Numer ogłoszenia: 348770 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Świnnej , ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna, woj. śląskie, tel. 033 863-80-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inspektora Nadzoru związanych z kontrolą, nadzorem i zarządzaniem nad realizacją zadania: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji liniowej celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Pewel Mała: - kanał Ø250mm - 1685 mb - kanał Ø200mm - 1024 mb - sięgacze Ø160mm - 648 mb Kanalizacja sanitarna i wodociąg w miejscowości Pewel Ślemieńska: - kanał Ø250mm - 1727 mb - kanał Ø200mm - 2782 mb - sięgacze Ø160mm - 1290 mb - wodociąg Ø110mm - 1727 mb - wodociąg Ø90mm - 62 mb - wodociąg Ø75mm - 1305 mb - wodociąg Ø 63mm - 1415 mb - sięgacze Ø63mm - 1290 mb.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.63.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwatysiące pięćsetzłotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1. 2. Kopia dowodu wniesienia wadium 3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę składa konsorcjum); w przypadku spółki cywilnej sposób reprezentacji może wynikać z umowy spółki.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiana umowy: - nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - może być dokonywana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; - wymaga przedstawienia przez wnioskującego o zmianę umowy drugiej stronie projektu zmiany wraz z uzasadnieniem oraz opisem skutków proponowanej zmiany dla realizacji umowy. 3. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w zakresie terminu wykonania umowy - pod warunkiem niezależnej od Inspektora nadzoru zmiany terminu zakończenia robót budowlano-montażowych przez Wykonawcę robót oraz rozliczenia zadania w jednostkach współfinansujących, 4. Inspektor nadzoru może dokonywać zmiany osób, przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. 5. Inspektor nadzoru z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby biorącej udział w realizacji zamówienia, 2) nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru (np. rezygnacji itp.) 6. Zamawiający może zażądać od Inspektora nadzoru zmiany osoby, jeżeli uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 7. W przypadku zmiany osoby nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz. 8. Inspektor nadzoru obowiązany jest zmienić daną osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji zamówienia gdy nie zagraża to prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego/ warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT w cenie usług objętych zamówieniem, w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT dotyczącej danego towaru lub usługi w okresie terminowej realizacji przedmiotu umowy. 12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę inspektora nadzoru lub/i umowy na roboty budowlane. 13. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej Umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swinna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna - pok. Nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna - pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie