Świnna: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świnna.
Numer ogłoszenia: 61170 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Świnnej , ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna, woj. śląskie, tel. 033 863-80-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świnna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem następujących dróg gminnych w sołectwach: Sołectwo Rychwałdek - ul. Przytulna - remont skrzyżowania ul. Cietonie i Szkolna - ul. Szkolna - ul. Barutka - ul. Wiejska Sołectwo Pewel Mała - ul. Pod Grapą Sołectwo Pewel Ślemieńska - ul. Cicha - ul. Barwna Remont dróg realizowany jest w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 1), b) Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) Kosztorysy ofertowe, sporządzone na bazie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i uproszczonej dokumentacji technicznej. d) Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót pod warunkiem: - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu, wichury przez okres dłuższy niż 5 dni ) mających faktyczny wpływ na realizację robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem. - wystąpienia w trakcie prowadzenia robót nieprzewidzianych okoliczności np. właściciel działki stwierdzi, że została narusza własność jego działki, a więc konieczne będzie wykonanie pomiaru geodezyjnego ustalającego granice przebiegu działki, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem. Ponieważ wykonanie pomiaru geodezyjnego wymaga dłuższego okresu realizacji, Zamawiający może zrezygnować z wykonania robót ustalonych w przedmiarze robót dla danej drogi i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy o wartość niewykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem. Wprowadzenie zmiany do umowy wymaga spisania protokołu konieczności, zaakceptowanego przez obie strony i następować będzie aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swinna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna - pok. Nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Świnnej 34-331 Świnna ul. Wspólna 13 - pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie